Hajime Yoshizawa / Sleep Walker – Ai-No-Kawa / Resurrection